پاسخ ساده (و احتمالاً قبلاً شنیده اید) این است که ما فقط یک طرف ماه را می بینیم زیرا ماه دقیقاً با همان سرعتی که به دور محور خود می چرخد به دور زمین می چرخد. ماه دائماً رو به سطح زمین است. این بدان معناست که یک “روز” کامل ماه (به معنای مدت زمانی است …