بعضی از طوفان های گازی که از سطح خورشید بلند می شوند از زمین بزرگترند.تصویر از مقدار نسبی پلاسما و دیگر گازها در یک منطقه مشخص شده از اتمسفر خورشید به دمای آن منطقه بستگی دارد.…