از قبل از بیگ بنگ تا به امروز، کیهان دوران های زیادی را پشت سر می گذارد. انرژی تاریک خبر پایانی را می دهد.از تورم کیهانی گرفته تا یک سوپ داغ از ذرات اولیه تا پیامدهای انبساط و سرد شدن، کیهان مراحل مهم بسیاری را در تاریخ کیهانی اش پشت سر گذاشت. با این حال، …