درس نامه ی دانشگاهی

god-particle1

دانلود کتاب ها جزوات ،

درصورت نیاز رمز فایل ها:   www.parsdanesh.ir

انگلیسی (آموزش)

زبان انگلیسی ۱ (حزوه ی اول)

زبان انگلیسی۱ (جزوه ی دوم)

زبان انگلیسی۱ (جزوه ی سوم )

ریاضیات

ریاضی عمومی ۲قسمت اول

ریاضی عمومی ۲قسمت دوم

درسنامه شبکه های عصبی

فیزیک

مکانیک آماری

مکانیک تحلیلی۱

مکانیک کوانتومی

فیزیک نجومی مقدماتی

فیزیک هسته ای ۱

خلاصه کتاب قطعات نیم رسانا یانگ

دستور کارآزمایشگاه اپتیک (پیام نور)

دستورکارآز الکترونیک پیام نور

دستورکارآز فیزیک جدید پیام نور

آشنایی با نسبیت خاص

ترمودینامیک

جزوه الکترو مغناطیس

ریاضی فیزیک ۳

اپتیک