خواندنی

51ba2fb4bfd5917088

آشنایی با عنصر نپتونیوم

آشنایی با عنصر زیرکونیوم

الگوریتم ژنتیک

تاریخ فیزیک 

تئوری کوانتوم

مفهوم جرم ازاستاد دکتر رضا منصوری

یک سفرعلمی در فضای بی کران

منطق فازی

شگفتی های عدد ۱۳

عدد e

زندگی نیوتن

ستاره ی دنباله دار

دکتر حسابی 

دانشمندان ایرانی

حرکت جوهر درآب

حرکت برگ

آلبرت اینشتین 

الکتریسیته ساکن

چند برخالی

اقلیدس

تاریخ فیزیک

نظریه cph

یاداشت برداری علمی

آشنایی با ستاره ی دنباله دار

شهادت آب

جهان بینی علمی (برتراند راسل)