ملاقات با قمر جدید نپتون

پارس دانش : ستاره شناسان قمر جدید نپتون را کشف کردند.این قمر با قطر تقریبی ۲۰ کیلومتر در فاصله ی ۱۰۵،۲۵۰ کیلومتر از نپتون قرار گرفته لست و در مدت تنها ۲۳ساعت به دور نپتون گردش می کند. این ابعاد رادر برابر قطر قمر زمین با اندازه ی ۳۴۷۵ کیلومتر و فاصله ی ۳۸۴،۰۰۰ کیلومتر آن از زمین مقایسه کنید .نام این قمر هیپوکمپ “Hippocamp”  گذاشته شده است . که موجودی است با سر اسب و دم ماهی که در افسانه  های یونان باستان آمده است .

این اولین عکس هیپوکمپ  قمرنپتون است که توسط تلسکوپ فضایی هابل در سال ۲۰۰۴ به دست آمد. هیپوکمپ در داخل جعبه قرمز نشان داده شده است و یک نسخه بزرگ در سمت راست بالا قرار دارد.

تصویری هنری از هیپوکمپ

هیپوکمپ در بین ۶ قمر دیگر نپتون قرار گرفته که در سال ۱۹۸۹ توسط وویجر-۲ کشف شد.این قمر از پروتئوسProteus  که بزرگترین اندازه(۴۲۰کیلومتر) دربین قمر های همسایه را دارد.تنها ۱۲۰۰۰ کیلومتر فاصله دارد .مانند قمر زمین پروتئوس نیز از سیاره ی هم دم خود(نپتون) در حال دور شدن است و به طور طبیعی به  دنبال آن هیپوکمپ با نرخ کمتری از نپتون دورمی شود .احتمالا ۴ میلیارد سال پیش هیپوکمپ ازپروتئوس جداشده و به تدریج ازآن دور شده است.بنابراین می توان گفت نسبت به قمر همسایه ی خود جوان تر است

مقایسه هیپوکمپ با بقیه قمر های نپتون

مقایسه فاصله ی قمر های  همسایه هیپوکمپ از نپتون