سخنرانی ریچارد فاینمن هنگام دریافت جایزه نوبل

پازس دانش: خُب، به نظر شما علم چیست؟ عقل سلیم می گوید که شما معلم های علوم جواب این سؤال را خیلی خوب می دانید. اگر هم احیاناً جوابش را نمی دانید، در همه ی کتاب های راهنمای معلمِ کتاب های  درسی درباره ی این مسئله به اندازه ی  کافی بحث شده است. در این صورت، من چه می توانم بگویم؟

ادامه خواندن “سخنرانی ریچارد فاینمن هنگام دریافت جایزه نوبل”

شبکه های عصبی

 

پارس دانش: فن آوری چگونه می تواند مفید باشد؟این یک سوال طبیعی برای پرسیدن در مورد هر فن آوری در حال ظهور است. مانند شبکه های عصبی که از آزمایشگاه های تحقیقاتی به صنعت منتقل شده است . به علاوه ذات بیو لوژیکی جمله ی شبکه های عصبی ممکن است باعث اندکی سردر گمی شود.به این دلیل ها این فصل به یک پایه ریاضی والگوریتم ها در زمینه استفاده از شبکه های عصبی همراه با یک شرح ساده وبرنامه های کاربردی اختصاص داده شده است.

ادامه خواندن “شبکه های عصبی”