سخنرانی ریچارد فاینمن هنگام دریافت جایزه نوبل

پازس دانش: خُب، به نظر شما علم چیست؟ عقل سلیم می گوید که شما معلم های علوم جواب این سؤال را خیلی خوب می دانید. اگر هم احیاناً جوابش را نمی دانید، در همه ی کتاب های راهنمای معلمِ کتاب های  درسی درباره ی این مسئله به اندازه ی  کافی بحث شده است. در این صورت، من چه می توانم بگویم؟

ادامه خواندن “سخنرانی ریچارد فاینمن هنگام دریافت جایزه نوبل”