پاسخ ساده (و احتمالاً قبلاً شنیده اید) این است که ما فقط یک طرف ماه را می بینیم زیرا ماه دقیقاً با همان سرعتی که به دور محور خود می چرخد به دور زمین می چرخد. ماه دائماً رو به سطح زمین است. این بدان معناست که یک “روز” کامل ماه (به معنای مدت زمانی است که ماه طول می کشد تا یک بار به دور خودش بچرخد) حدود ۴ هفته طول می کشد. اگر ماه اصلا نمی چرخید، همه سطح آن را می دیدیم. تنها راه برای ما برای دیدن چنین صورت ثابتی از ماه این است که آن نیز در حال چرخش باشد. تصویری عالی از این در زیر وجود دارد.

دقیق ترین تصویر از ماه ،با کنارهم گذاشتن ۲۰۰،۰۰۰ تصویر کوچک تر