مشاوره ی آموزشی

دانش آموزان عزیز برای موفقیت درامر تحصیل به برنامه ریزی مناسب نیاز دارید. برای مشاوره آموزشی می توانید با شماره های ۲۳۵۰۳۳۶-۰۹۱۰   و ۲۳۵۰۳۳۶-۰۹۲۰  تماس بگیرید.

برای دانلود روی هرکدام کلیک کنید.

,ویژگیهای برنامه ریزی به روش نوین PDCA

مراحل برنامه ریزی درسی

چند نکته ی کلی برای کارآمدی بهتر مطالعه ی مطالب درسی

برنامه یی برای پیشرفت

اصول اساسی مطالعه 

استفاده از توانایی ها

۳۰ اصل موفقیت