نمونه سوالات پیام نور

فیزیک 

مکانیک کوانتومی۱نیمسال۱-۹۰-۹۱٫pdf

مکانیک کوانتومی۱نیمسال۲-۹۰-۹۱٫pdf

کوانتومی۱نیمسال۱-۹۰-۹۱٫pdf

ترمودینامیک و مکانیک آماری ۸۸-۸۹-۳٫pdf

ترمودینامیک و مکانیک آماری ۸۸-۸۹-۲٫pdf

تاریخ علم-۸۸-۸۹٫pdf

سیستمهای-اندازه-گیری-هسته-ای.pdf

امواج ۸۸-۸۹-۱٫pdf

الکترونیک۱ ۱-۸۸-۸۹-۲٫pdf

الکترومغناطیس  ۲-۸۸-۸۹٫pdf

الکترومغناطیس ۱-۸۸-۸۹-۱٫pdf

الکترو مغناطیس ۱-۸۸-۸۹٫pdf

سیالات-۸۸-۸۹٫pdf

مکانیک تحلیلی۱-۸۸-۸۹٫pdf

مکانیک تحلیلی-۲-۸۸-۸۹٫pdf

مکانیک تحلیلی-۲-۸۸-۸۹٫pdf

مکانیک  آماری-۸۸-۸۹٫pdf

نیم-رسانا-۸۸-۸۹٫pdf

فیزیک هسته-ای-۱-۸۸-۸۹٫pdf

فیزیک هسته یی ۱ ۸۸-۸۹٫pdf

فیزیک هسته-۲-۸۸-۸۹٫pdf

فیزیک نجومی-۸۳-۸۴٫pdf

فیزیک حالت-جامد۲-۸۸-۸۹٫pdf

حالت-جامد۱-۸۸-۸۹٫pdf

فیزیک  جدید۱-۸۸-۸۹٫pdf

فیزیک جدید-۲-۸۸-۸۹٫pdf

فیزیک پایه-۳-۸۸-۸۹٫pdf

فیزیک پایه-۲-۸۸-۸۹٫pdf

 فیزیک پایه۱-۸۸-۸۹-۱٫pdf

فیزیک۲-۸۸-۸۹نیم-سال-دوم.pdf

فیزیک۲-۸۸-۸۹-نیم-سال-اول.pdf

فیزیک۲-۸۸-۸۹-نیم-سال-اول.pdf

 فیزیک۱-پاسخ-نامه-۸۶-۸۷٫pdf

فیزیک۱-پاسخ-نامه-۸۵-۸۶٫pdf

فیزیک۱-۸۸-۸۹٫pdf

فیزیک۱-۸۷-۸۸٫pdf

فیزیک۱-۸۶-۸۷٫pdf

 فیزیک۱-۸۵-۸۶٫pdf

فیزیک پایه۱-۸۸-۸۹٫pdf

زبان تخصصی-فیزیک-۸۸-۸۹٫pdf

ریاضیات

معادلات دیفرانسیل-نیم-سال-دوم-۸۵-۸۶٫pdf

معادلات دیفرانسیل-نیم-سال-اول-۸۵-۸۶٫pdf

معادلات دیفرانسیل-۸۸-۸۹٫pdf

معادلات دیفرانسیل-۸۸-۸۹٫pdf

معادلات دیفرانسیل-۸۸-۸۹٫pdf

معادلات دیفرانسیل-۸۳-۸۴٫pdf

کامپیوتر-وبرنامه-سازی-۸۸-۸۹٫pdf

 ریاضی عمومی۲-۸۸-۸۹٫pdf

فیزیک۳-۸۸-۸۹٫pdf

 ریاضی عمومی۱-۸۸-۸۹٫pdf

شیمی

شیمی عمومی-۸۸-۸۹٫pdf