اجسام کیهانی

جهان قابل مشاهده ۴.۹ در صد از ماده کل جهان می باشدکه در زیر آورده شده است:

ماده جهان = ۴.۹ درصد ماده قابل مشاهده+ ۲۶.۸ درصد ماده تاریک+ ۶۸.۳ درصد انرژی تاریک.اجسام در جهان هستی از بزرگ به کوچک:

تار کیهانی

دیوار عظیم

ابر خوشه

خوشه

گروه محلی

کهکشان

اختر وش

خوشه ستاره ی

سیاهچاله

سحابی

ستاره

تپ اختر

مگنتار

سیاره

سیار

شهاب سنگ

گرد و غبار

و گازهای بین ستاره ای